Skip navigation MENU

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en informatie Kamper Wielerclub (“KWC Kampen”)

Jan 2022

Statutaire naam
Kamper Wielerclub (K.W.C.)

Schansdijk 3
8263 AZ Kampen
The Netherlands
www.kwc-kampen.nl
KVK: 05046266
Bank: NL21INGB0001208747

Lidmaatschap KWC Kampen:

De minimum leeftijd om lid te worden is vijf jaar.
Een clublidmaatschap bij KWC Kampen wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar, waarna automatisch verlenging van het lidmaatschap plaats zal vinden.

Verlenging vindt plaats, indien het lidmaatschap niet voor 1 november van het lopende kalenderjaar, is opgezegd.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan via e-mail: ledenadministratie@kwc-kampen.nl. Tevens zal dan het lidmaatschap van NFF en KNWU worden stop gezet indien deze door KWC Kampen is aangevraagd.

Contributie:

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks besproken in het bestuur en vervolgens voorgelegd en besloten in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de pagina lid worden worden alle tarieven vermeld vermeld. Het lidmaatschapsgeld wordt in twee delen geïnd. Bij half jaarlijkse incasso zal het eerste deel in november worden afgeschreven en het tweede (laatste deel) in april. Min één week voor het incasseren van het bedrag wordt het lid vooraf op de hoogte gebracht van de afschrijving. De contributie moet voor 20 december van elk kalenderjaar betaald zijn. Het niet tijdig betalen van de contributie heeft tot gevolg dat de basislicentie bij de KNWU niet aangemeld wordt, hetgeen inhoudt dat het nieuwe lid, niet aan reguliere trainingen en wedstrijden kan deelnemen. Tevens is het lid NIET verzekerd!

Bij geen automatisch incasso zullen er € 10,00 administratiekosten worden gerekend.

Bankrekeningnummer hoofdbestuur: NL21INGB0001208747

Er vindt geen restitutie plaats op de contributie.

Oud-leden of fietsers, welke lid zijn bij een andere vereniging kunnen gebruik maken van de €5,00 (per les) regeling om een keer mee te trainen mits hier voldoende ruimte voor is.
Hiervoor is een basislidmaatschap van de KNWU verplicht. Zonder basislidmaatschap is het lid niet verzekerd en kan dan niet deelnemen aan de training bij KWC Kampen.

Werkplicht

Indien je lid wordt bij de KWC ben je ook verplicht om 8 uur werkplicht in te vullen. Dit kan door het lid zelf of door een ouder van het lid uitgevoerd worden. Er worden door middel van een mailing van het bestuur een aantal data doorgeven wanneer de werkplicht ingevuld kan worden. Een van de bestuursleden die aanwezig zijn bij deze dagen zullen uw naam noteren i.v.m. aanwezigheid. Indien er niet aan de werkplicht wordt voldaan zal er een extra bedrag van € 50,- van uw rekening worden afgeschreven. e.e.a. conform de leden vergadering van 2010.

Wat valt onder de werkplicht:

  • Werken op de aangegeven dagen min. 8 uren
  • Werken aan de baan (onderhoud reparaties)  wieler-veldrit- BMX baan
  • Onderhouden groenvoorziening
  • Werken aan onderhoud/voorzieningen aan clubhuis

Wie heeft vrijstelling

  • Kantine/Bar dienst draaien tijdens trainingen
  • Trainers
  • Bestuur van de afdelingen en hoofdbestuur

Wat valt niet onder de werkplicht:

  • Helpen bij wedstrijden of clinics, dit doe je voor je eigen (kind)

Basislidmaatschap/Licentie:

De vereniging meldt het lid aan bij de KNWU. Zodra de crosser is aangemeld bent, wordt een e-mail verzonden vanuit van de KNWU.
Men ontvangt een inlogcode en wachtwoord. Door deze te activeren maakt men een profiel aan. Dit moet plaatsvinden om een basislidmaatschap te krijgen en om eventueel een licentie aan te vragen.
Iedereen ontvangt een basislidmaatschap. Daarnaast kan iedereen een licentie aanvragen. De prijs van de licentie, hangt af van de licentiekeuze.
Tevens dien je een pasfoto op te sturen of te uploaden, ten behoeve van het ledenbestand van de
KNWU.
Voor het basislidmaatschap kan je een digitale pas op je smartphone opslaan, voor een wedstrijdlicentie ontvang je een fysiek pas.

Het lid is hiermee is verzekerd (voor Wettelijke aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO), en rechtsbijstand) tijdens reguliere trainingen en op weg van en naar een reguliere training of een wedstrijd.

Wedstrijdlicentie:

Deelnemen aan een categorie I (internationaal) of II (nationaal) wedstrijd vereist een licentie.
Internationaal, Bijv. een WK of EK. Nationaal de TC (Top Competitie) wedstrijden door Nederland.
Meer informatie hierover op de website van de KNWU.

Clubshirt:

Het clubshirt, dat verplicht is bij het rijden van wedstrijden zoals de clubwedstrijden, moet u tevens aanschaffen als u lid wordt bij KWC Kampen. De kosten van het clubshirt worden per nieuw clubshirt bepaald.

Training:

Doordeweeks vinden de reguliere trainingen vinden ’s avonds plaats. In de winter geldt een winterstop vanaf medio december tot en met januari; in de zomervakantie van de basisscholen hanteren wij een zomerstop. In deze periodes wordt er beperkt getraind; Dit wordt tijdig bekend gemaakt door het bestuur en gecommuniceerd via de website en sociale media; we communiceren tijdig wanneer de reguliere trainingen weer aanvangen.
Een aantal keer per jaar wordt op vrijdagavond in plaats van de reguliere training een clubwedstrijd gehouden voor leden van FCV Schagen.

Bij extreem weer of een onbegaanbare baan wordt er niet getraind.

Verantwoordelijkheid:

Voor leden onder de 16 jaar geldt dat ouder(s) of verzorger(s) van de leden verantwoordelijk blijven. Dat betekent dat er tijdens de reguliere training minimaal één ouder of verzorger aanwezig is, of het lid moet onder de verantwoordelijkheid vallen van volwassen familielid of de ouder(s) of verzorger(s) van een clubgenoot.

Trainingsindeling:

De groepsindeling wordt gemaakt door het trainersteam. De indeling kan gedurende het jaar wijzigen naar aanleiding van bijvoorbeeld een verbeterde inzet van het lid of ontwikkeling met daarbij bijvoorbeeld een keuze voor een passender groep.
De groepsindeling wordt elke 6 maanden geëvalueerd en zo nodig worden wijzigingen doorgegeven aan de betreffende leden en zijn/haar ouder(s) of verzorger(s).

Vrije trainingen:

Het kan ook voorkomen dat trainers verhinderd zijn, zelfs op het laatste moment. Wij doen er alles aan om op dat moment toch een trainingsmogelijkheid te bieden in de vorm van een vrije training. Op dat moment wordt alle groepen de mogelijkheid geboden om binnen een bepaald tijdsbestek gebruik te maken van de wedstrijdbaan. Tijdens de vrije training dragen we zorg voor toezicht op de baan en zorgen voor de aanwezigheid van een EHBO’er.

Fiets, helm en handschoenen:

Tijdens de eerste vier proeflessen mag je gebruik maken van een fiets, helm en handschoenen van de vereniging. Nadat je lid bent geworden moet je beschikken over eigen materiaal, waaronder beschermende kleding, helm en handschoenen.

Nieuws:

Via WhatsApp, social media en e-mail wordt nieuws van KWC Kampen gedeeld.

Wijzigingen:

Wijzigingen, zoals adreswijzigingen, graag doorgeven via: ledenadministratie

Rookbeleid

Er wordt op het gehele terrein van KWC Kampen niet gerookt tijdens de trainingsuren en wedstrijden. Hiervoor verwijzen wij u graag naar een plaats buiten het hek.

nl_NLDutch